FÖRELÄSARE 2022

 

Barnombudsman Elina Pekkarinen                  

 

                      


Barnombudsman Elina Pekkarinen

Docent i socialt arbete Elina Pekkarinen leder sedan 2019 den självständiga och oberoende statliga myndigheten,  Barnombudsmannens byrå, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter.

Barnombudsmannen bevakar och säkerställer att barns rättigheter beaktas i lagstiftning och beslutsfattande, samt rapporterar årligen till statsrådet om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs.

Elina är en aktiv intressebevakare och tar ofta ställning till aktuella samhälleliga frågor där hon lyfter upp barnperspektiv och olika aspekter av barns rättigheter och hur de påverkas. 

  

 

                                                   

Emma Fagerstrand, Barnrättskonsulterna
   

Emma Fagerstrand, Barnrättskonsulterna

Emma Fagerstrand är grundare av barnrättskonsulterna och har under de senaste nio åren arbetat med implementering av barnkonventionen framför allt inom offentlig förvaltning.

Emma har tidigare arbetat som chef med ansvar för demokratiutveckling och barnrätt i en kommun och har därför god kunskap om beslutsprocesser och utredningsarbete.

Emma har skrivit boken Så blir barnkonventionen konkret – 12 nycklar till ett strategiskt barnrättsarbete. Implementeringsnycklarna har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner.

 

Marina Bergman-Pyykkönen

Veronica Salovaara

                 Marina Bergman-Pyykkönen och Veronica Salovaara

Marina är PM, leg. socialarbertare och universitetslärare i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet i Vasa. Hon forskar i lärande och utveckling av familjemedling i gränsöverskridande nätverk samt utbildar medlare i familjefrågor. Veronica är PD i sociologi och arbetar som forskardoktor vid Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Veronica har forskat i ungas aktörskap i övergångsskedet från grundläggande utbildning till andra stadiet och arbetar för tillfället i ett forskningsprojekt om hörande av barn med syftet att stöda en mer jämlik organisering av småbarnspedagogik, förskola och grundläggande utbildning.

Marina och Veronica arbetade år 2020 inom FSKC:s utvecklingsprojekt ”Den emotionellt kompetenta socialarbetaren” med syftet att reflektera kring socialarbetarnas emotionella kompetens och att erbjuda forskningsbaserade lösningsmodeller för att förstå, bearbeta och handskas med förhöjda känslotillstånd för att förbättra socialarbetarnas välmående i arbetet och kollegial samhörighet.

Att reflektera kring emotioner och emotionell kompetens är viktigt både för att orka i arbetet och för att stärka aktörskapet hos sig själv och andra. Utifrån projektets resultat och nätverksprocess har en handbok producerats (Bergman-Pyykkönen & Salovaara 2021). Nätverksprocessen och likaså handboken baserar sig på forskning kring känslor i socialt arbete och närliggande kunskapsområden. 

 
   

Mia Montonen, Mieli r.f.

 

 

Mia Montonen, Mieli r.f.

Mia Montonen är sjukskötare, pol.mag och jobbar som sakkunnig på MIELI Psykisk Hälsa rf. Hon är också arbetshandledare och nästan färdig par- och familjepsykoterapeut.

Montonen har lång erfarenhet av arbete med barn och familjer, både praktiskt och av utvecklingsarbete.

Montonen var med om att hämta ABC föräldraskap till Finland och fungerar också som utbildare i Föra barnen på tal-metoden.


 

Minna Lindström

 

 Minna Lindström. utbildare i ABC - föräldraträffar

Minna Lindström har lång erfarenhet av olika arbetsuppgifter med barn och familjer inom det kommunala och tredje sektorn.

Att få jobba med föräldraskapet ger goda möjligheter till att stärka hela familjens välmående. ABC - föräldraträffar ger utrymme för gemensam diskussion mellan deltagarna. Träffarna bjuder på fungerande och betydelsefulla verktyg som föräldrar enkelt kan prova på i vardagen hemma tillsammans med barnet.

Välkommen att ta del av workshopen för att höra mera kring ABC föräldraträffar. 

 

 

 

 

Martin Forster, Karolinska Institutet
 
 

Martin Forster, Karolinska Institutet

Martin är leg. psykolog och fil. dr. i psykologi vid Karolinska universitetet.

Han har utvecklat och forskat om samt jobbat för implementering och spridning av olika föräldrastödsprogram (Komet, ABC, Internet-Komet, Tryggare barn).

Martin är även författare till flera populära böcker om barnuppfostran och medverkar ofta i Sverige alltifrån TV och radio till poddar för att dela med sig av sin forskning.

Martin har arbetat kliniskt inom socialtjänsten parallellt med arbetet på Karolinska institutet.

 

 

 


Henrik Husberg, Niilo Mäki Institutet

Henrik jobbar som projektforskare vid Niilo Mäki Institutet sedan 2015, med fokus på stöd för barn med självreglerings- och uppmärksamhetssvårigheter.

Han har jobbat med ProSkola i svenskspråkiga skolor inom projektet ILS2 sedan 2019. Han är utbildad till speciallärare från Åbo Akademi i Vasa och doktorand vid Helsingfors Universitet.

 

 

 Ann-Charlott Rastas, Psykosociala Förbundet r.f.

 
 

Ann-Charlott Rastas, Psykosociala förbundet r.f.

Ann-Charlott är utbildad socionom med specialisering inom barn och unga och missbruk. Hon är chef för Psykosociala förbundets kurs- och rådgivningsverksamhet och projektledare för YAM, Youth Aware of Mental Health.

Hon har arbetat inom Psykosociala förbundet i 17 år med kurs och rådgivningsverksamheten och undervisat vuxna och barn i olika uppdrag. Ann-Charlott har även en bakgrund inom psykiatrin och barnskyddet.

 

 

 

 Merja Auramo, Mieli r.f.

 

 

Merja Auramo, Mieli r.f.

Merja Auramo (ped.mag) är speciallärare och utbildad lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach.

Under de senaste elva åren har hon arbetat på en språkbadsskola. Hon är också en av två författare till boken Avaimia toimivaan kielikylpyopetukseen – Matkalla monikieliseksi sankariksi, som utkom i augusti 2022.

Sedan 2017 har Merja medverkat i MIELI Psykisk Hälsa Finland rf som fortbildare samt inom stödhundsverksamheten.

 

 

 Iiris Autio, Mieli r.f.

 

Iiris Autio, Mieli r.f.


Iiris Autio är scenkonstpedagog (YH), som har mycket erfarenhet av regissörsarbete med barn- och fritidsgrupper samt av teater och dramaundervisning för alla åldrar.

Iiris har använt tillämpad drama i bl.a. språkundervisning, museipedagogik och välmående av olika samfund och grupper. Hon har också jobbat länge som utbildare av tillämpande konstmetoder för vuxna.

Iris har lång erfarenhet av att jobba i olika sammanhang som i grundskolan, småbarnsfostran, fritt bildningsarbete, organisationer, föreningar och församlingar.

 

...OCH SIST MEN INTE MINST....UNDERHÅLLNING SOM AVSLUTNING PÅ MÅNDAGENS PROGRAM 14.11!

 

Sven Boom är bandet som kombinerar olika musikstilar till texter av kända poeter, som till exempel Edith Södergran, Claes Andersson och Ralf Parland. Bandet består av Mathias Furu på trummor och slagverk, Patrick Kivelä på bas, Andreas Nygård på klaviatur, Paul Olin och Eva Kela på sång samt Niklas Häggblom på gitarr.