PROGRAM

Måndagen 14.11


9:00-9.30
Morgonkaffe

9:25-10:15
Barns rätt till bästa möjliga hälsa.
Barnombudsman Elina Pekkarinen

10:15-10:30
Arrangörernas introduktion och välkomsthälsning till barnrättsdagarna
Maj Estlander, Verksamhetschef, Stiftelsen Bensows                                   
förebyggande barnskydd och Birgitta Forsström, VD, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.


10:45-12:15
Praktisk tillämpning av Barnkonventionen.
Barn som rättighetsbärare (inte objekt) och prövning av barnets bästa – vad betyder det i praktiken, gäller det mig som jobbar med barn?
Emma Fagerstrand, Barnrättskonsulterna, Sverige                                                     

12:15-13:15
Lunch

13:15-16.00
Workshop 1. Att hantera känslor i arbetet, varför är det viktigt och hur gör man det? (Obs. Går parallellt med workshop 2)
I den här workshoppen diskuterar vi emotionell kompetens och känslor i arbetet. Utgående från Karen Healys CSCE-modell funderar vi tillsammans hur vi kan hantera känslor i arbetet: hur kan vi kommunicera tillförsikt, lugn och icke-reaktivitet, hur kan vi uppnå fysisk och emotionell trygghet, att främja kollaborativ kommunikation och handlingskraft. Workshoppen bygger på Karen Healys forskning samt våra erfarenheter från FSKC:s utvecklingsprojekt ”Den emotionellt kompetenta socialarbetaren” år 2020.
Veronica Salovaara, foskardoktor vid Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet och Marina Bergman-Pyykkönen, universitetslärare i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

14:15-14:30
Kaffepaus

Workshop 2. En introduktion till Föra barnen på tal-metoden. (Obs. Går parallellt med workshop 1)
Föra barnen på tal® -metoden ger professionella redskap och möjlighet att tillsammans med ett barns föräldrar fundera på skyddsfaktorer, familjesituationen och vad som hjälper familjen att klara sig. Syftet är att förebygga, så att problemen och svårigheterna inte hopar sig. Workshopen kan fungera som en uppdatering/boozt även för dem som redan gått kursen tidigare.
Mia Montonen, sakkunnig, Mieli r.f.

16:00-16:20
Utnämnande av Årets Barnrättshjälte 2022
 

16:20-19:00
Kvällsmingel med tilltugg och underhållning av Sven Boom

 

Tisdag 15.11.


8:45-9:10
Morgonkaffe

9:10- 9:30 
Välkommen, Maj Estlander
InledningPia Sundell, Verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen r.f.

9:30-10:15     
YAM (Youth Aware of Mental health)
Ett skolbaserat program där ungdomar i åldrarna13–17 samtalar och lär sig om psykisk hälsa i vardagen. YAM är ett evidensbaserat program som främjar diskussion, utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och ökar kunskapen om psykisk hälsa. Programmet främjar utvecklingen av problemlösandeförmåga och emotionell intelligens, till exempel hur man handskas med egna och andras känslor, relationer och empati.
Ann-Charlott Rastas, Chef för kurs- och rådgivningsverksamheten och projektledare för YAM,  Psykosociala förbundet.

10:30-11:30   
Främjande av barns psykiska hälsa genom föräldrastöd – metoden Alla Barn i Centrum i teori och praktik.
Om hur vi kan stärka barns rättigheter genom generellt föräldrastöd. Ett exempel från Sverige på hur ett generellt föräldrastöd kan spridas i stor skala och bidra till barns psykiska hälsa och utveckling.
Martin Forster, Leg. Psykolog och Fil. Dr. i Psykologi vid Karolinska universitetet

11:40-12:30   
ProSkola. En evidensbaserad modell som främjar barns förutsättningar för trivsel och inlärning i skolan. 
En skolomfattande modell som utvecklar och bygger en god och positiv lärandemiljö för alla elever, personal och föräldrar genom tydliga förväntningar, positiv återkoppling och delaktighet. En trygg lärandemiljö kännetecknas av tydliga och gemensamma målsättningar samt ett fokus på positiva interaktioner. Henrik Husberg, projektforskare, Niilo Mäki Institutet

12:30-13:15
Lunch

13:15-16.00
Eftermiddagens workshops. Alla går parallellt samma tid.


14:15-14.30
Kaffepaus

Workshop 1. Alla barn i centrum - ABC.
Barnkonventionen är en av utgångspunkterna för arbetet med ABC.  En stark och god relation mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för att växa upp till trygga och självständiga individer. Syftet med ABC är att stärka den relationen. En central sak inom ABC är att hjälpa den vuxna se på saker från barnets perspektiv. ABC erbjuder hjälp och vägledning till föräldrar, bl.a. genom att reflektera kring hur barnet kan ha upplevt olika situationer, att visa kärlek till sitt barn utifrån barnets behov och att bekräfta barnets känslor. Materialet är baserat på forskning om föräldraskap som sammanställts av Karolinska Institutet och Stockholms Stad. Workshopen kan fungera som en uppdatering/booster även för dem som redan gått kursen tidigare
Mia Montonen, sakkunnig, Mieli r.f. och Minna Lindström, ABC-utbildare.

Workshop 2. Må bra tillsammans, inklusive material
Utbildningen ger kunskap om hur man kan stärka och främja elevers psykiska hälsa i skolan. Deltagaren får verktyg för undervisning i psykisk hälsa i enlighet med den nya läroplanen. Man får också idéer kring samarbete med elevvården och med föräldrarna. 
Merja Auramo, speciallärare och lösningsinriktad neuropsykiatrisk coach, Mieli r.f.

Workshop 3. Barnets sinne- stärkande av barnets psykiska hälsa inom småbarnspedagogiken, inklusive material.
Metod för stärkande av professionellas kunskap om barns psykiska hälsa samt främjande av barns möjligheter att öva och lära sig vänskaps-, känslo- och andra psykiska färdigheter med lek, berättelser, musik och konst.
Iiris Autio scenkonstpedagog (YH), Mieli r.f.

16:00-16:15
Sammanfattning och avslutning av dagarna

 

Programmet förverkligas genom samarbete med: