Handlingsplan för förebyggande av och ingripande i mobbning läsåret 2021 – 2022

 

Vad är mobbning?
 

Mobbning förekommer i verbal, fysisk och psykisk form.

Konflikter och olika åsikter handlar om sak medan mobbning avser olika sorters upprepade personliga angrepp.

Exempel på mobbning:

Verbal – man retas, viskar, säger fula saker etc.

Fysisk – slag, krokben, knip, riva i håret, dvs. en handling där man

medvetet vill göra en annan fysiskt illa.

Psykisk – olika former av hot; ”Du får inte komma på mitt kalas”

uteslutning eller att man inte talar med/svarar den mobbade

Mobbning kan ske både indirekt och direkt. Vi den direkta mobbningen är det klart och uppenbart vem mobbaren är medan det i den indirekta mobbningen kan vara frågan om en eller flera mobbare där man inte klart kan peka ut någon enskild mobbare.

 

Hur förebygger och hanterar vi mobbning?     
 

På vårt daghem strävar vi tillsammans med både barn och vuxna till att alla ska känna sig trygga och respekteras som de personer de är oavsett ålder, funktionshinder, kön, yttre omständigheter m.m.

I vårt antimobbningsarbete vill vi understryka vikten av att uppmuntra och berömma positivt beteende och kompisskap. Alla skall få känna sig viktiga och värdefulla.

För att undvika schismer och mobbning använder vi oss av bl.a. följande metoder på Lyan:

 • Stegvis och Stegen för tidigt lärande i förskolan. Vi behandlar våra emotioner och känslor via bilder och diskussion.
   

 • Vi diskuterar regelbundet om olikheter, respekt och hänsyn.
   

 • Vi planerar sittplatser, ordning, samling utgående från att stöda och bilda kompisband och avbryta konfliktmönster före problem uppstår eller vidareutvecklas och använder oss av lekstationer och pararbeten för att hitta nya vänner.
   

 • Observation/iakttagelser av barngruppen för att kunna förutse eventuella problem
   

 • Vi strävar till att direkt reda upp och ta itu med problemsituationer
   

 • Teater, dockteater, sagor etc. med diskussioner kring känslor och  vänskap. ”Hur skulle det kännas för dig?” Lekar som skapar gemenskap är viktiga.
   

 • Vi stöder och uppmuntrar barnen i alla lägen till att komma och berätta – det är INTE att skvallra.
   

 • Vi strävar till att ha en bra och öppen diskussion med barnen och samarbeta med föräldrarna för att gemensamt kunna tackla problem och mobbningsmönster omedelbart. Ett barn kan känna sig mobbat eller kränkt även om de vuxna inte upplever det som något allvarligt.
   

 • Det är också viktigt att vid föräldramöten och utvecklingssamtal regelbundet ta mobbning  som fenomen till tals.
   

 • Vi bör vara alerta mot all sorts mobbning: barn-barn, vuxen-barn, vuxen-vuxen. Ingen favorisering, utfrysning eller ironi. Tala inte över andras huvud!
   

 • Vi skapar ett öppet klimat där vi ser, hör och bryr oss om alla barn. Det får inte finnas ”osynliga barn”! Nolltolerans angående mobbning är vårt GEMENSAMMA mål.
   

 • I början av varje termin gör vi upp trivselregler med barnen. Det är viktigt att fundera ut hur vi vill ha det så vi skapar en miljö där alla kan trivas och vara sig själv.

INGRIP-UTRED-DISKUTERA!