Årets Barnrättshjälte 2019: Kristinestads Ungdomsförvaltning och Harriet Lindelöf-Sahl

Stiftelsen Bensow utsåg för andra året i rad Årets Barnrättshjälte. Barnrättshjälten premieras med 5 000€ som skall gå till ett ändamål som främjar barns uppväxtvillkor.

Årets pris gick till Kristinestads Ungdomsförvaltning och ungdomssekerterare Harriet Lindelöfs mångåriga arbete för att stärka barns delaktighet i staden.

Motiveringen löd:

Ungdomsförvaltningen i Kristinestad har på ett föredömligt och nyskapande sätt, genom sitt långsiktiga och målmedvetna arbete med barnets bästa i fokus, lyckats främja barns och ungas delaktighet och påverkningsmöjligheter i sin närmiljö. Eldsjälen bakom detta arbete har varit ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl.  Lindelöf-Sahl har, genom sin förmåga att utveckla och se möjligheter, haft en stark tilltro till barns och ungas förmåga att själva bestämma över sin omgivning, förutsatt att man skapar rätt forum för deras delaktighet.   

I Kristinestad har man utvecklat en metod som främjar ett genuint barnperspektiv i den kommunala förvaltningen. Förutom ett Ungdomsfullmäktige, har staden inrättat ett Lilla Parlament där representanter från alla lågstadieskolor sammanträder för att diskutera, rösta och besluta om förslag för främjande av sin när- och uppväxtmiljö. Lilla Parlamentet har bemötts seriöst och med respekt av kommunala tjänstemän och staden har vikt medel för förverkligande av en del av parlamentets förslag. Staden har även engagerat de unga internationellt i ett Youth Empowerment Partnership Program med målsättningen att ”Alla barn skall ses och höras, inte bara de resursstarka och att varje barn skall uppleva att de lyckas i sin vardag.”

Kristinestads Ungdomsförvaltning har genom sitt barn- och ungdomsarbete gått utöver vad som i allmänhet krävs av kommuner, i förverkligandet barns delaktighet i enlighet med FN:s Konvention för barns rättigheter.  Kristinestad har även fått stå som förebild för andra kommuner både i Finland och internationellt.