Hur vi jobbar inom Min stig
 

Vi träffar alltid nya barn och unga individuellt första gången, dels för att de skall känna sig trygga och få ett ansikte på oss och dels för att lite kartlägga situtationen. För många unga känns det bra att hålla 1-3 individuella träffar innan man börjar fundera på att ansluta sig till en kamratstödsgrupp med jämnåriga.

Första kontakten kan ske med en för barnet trygg vuxen på plats, ofta har vi träffat nya unga tillsammans med t.ex. skolkurator, men det är inget måste. Vi träffas där det känns bra för den unga.

Alla våra stödformer bygger på den evidensbaserade metoden Hela människan hjulet som i sin tur tar avstamp i Aron Antonovskys KASAM-teori som består av:

  • Begriplighet       

  • Hanterbarhet

  • Meningsfullhet

För att främja barnets känsla av tillvarons begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet jobbar vi i enlighet med metoden omkring följande teman: 
 

1. Känslor

Alla människor har känslor. Känslor kan aldrig vara fel, vi försöker identifiera dem och pratar om hur man kan hantera dem på olika sätt - även svåra känslor.
 

2. Självbild

Känslor påverkar våra handlingar och skapar även uppfattningen om vår identitet och värde som människa. Att se hur tankar och tankeförmåga kan påverkas, är ett sätt att förstå sig själv och försöka frikoppla sitt egenvärde från de omständigheter man befinner sig i.
 

3. Valmöjligheter

Man kan kanske inte alltid påverka allt i stunden, men mycket, på sikt och ofta! Vi synliggör valmöjligheter och främjar egenmakt.
 

4. Beroendesjukdomar och psykisk ohälsa

Varför insjuknar en del men inte andra? Hur ser beroendeutvecklingen ut?  Vi diskuterar sociala, genetiska och biologiskt ärftliga aspekter. Detta tema är något som barn och unga ofta går och grubblar på. Kommer jag att bli sjuk som min förälder?

Genom att öka förståelse för sjukdomsutvecklingen, kan man öka förståelsen för föräldern och förälderns mående och beteende. En annan viktig aspekt är att samtidigt lära sig mera om hur man kan ta hand om sig själv för att må bra för att minska riskerna för att själv eventuellt insjukna. 
 

5. Gränssättning

Vi diskuterar emotionella, intellektuella och kroppsliga gränser. Var går gränsen för när den personliga integriteten kränks? När får och bör man sätta gränser. 
 

6. Jag och min familj

Den bild vi har av vår familj påverkar också vår självbild. Vi funderar på familjesystemet och hur det kan komma i obalans då roller byts eller förändras. Ens familj kan vara okej även om vissa beteenden inte är det. Det kan vara förvirrande att både älska och vara besviken på sin förälder samtidigt. Alla familjer ser olika ut och går igenom olika svårigheter. Barn ska dock aldrig bära ansvar för sin familjs eller sina föräldrars svårigheter.
 

7. Jag är värdefull

Vad ger dej kraft, tillfredsställelse och meningsfullhet i tillvaron? Vilka val kan du göra för att må bra, vad kan du påverka? Vi försöker hitta barnets glädjeämnen och resurser och diskuterar omkring dem, bekräftar och förstärker dem.