Vi uppmuntrar barns inneboende drivkraft
att utforska världen 

 

Pedagogisk inriktning

 

På Lyan och Grytet vill vi stärka småbarnspedagogikens roll som en central förebyggande barnskyddsaktör. Grunden för den fysiska och psykiska hälsan läggs i barndomen och påverkar folkhälsan på sikt. Vi sätter barnets delaktighet i främsta rum. "Trygga uppväxtvillkor för alla barn" är vår vision som vi förverkligar genom att vara i kontinuerlig växelverkan med barnen och lyhörda för deras behov, utveckling och erfarenheter. Vi vill se barnen som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion satsar vi på samt att se på olikhet som ett viktigt värde. 

En bärande idé är att utveckla barnens uttrycksmöjligheter och erbjuda tillfällen där barnet kan använda sin fantasi. Barnets lekfulla förundran tar vi tillvara genom att pedagogerna ser sig själva som medforskare i livets alla delar som är nya för barnet.


Inlärningsmiljö
 

Det är viktigt för oss att miljön är välkomnande för barnet. Miljön är anpassad efter barnets behov och vilja att lära sig. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng samt vid Gallträsk att skida samt att få öva sig på skridsko på de närbelägna skridskoplanerna, Smedsplanen (Lyan), Sahara (Grytet)

Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt. Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva.

I all verksamhet jobbar vi även aktivt med metoder för att stimulera språklig utveckling. Vi har förmånen att ha en egen timanställd talterapeut som är en dag varannan vecka i respektive enhet.

Barnens delaktighet är viktig både då vi planerar och då vi genomför vår verksamhet.