Vi uppmuntrar barns inneboende drivkraft
att utforska världen 

 

Pedagogisk inriktning

 

På Lyan och Grytet arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens behov, utveckling och erfarenheter.

I vår verksamhet syns starka influenser från såväl den pedagogiska filosofin Reggio Emilia samt från Montessoripedagogiken. I Reggio Emilia-filosofin utgår man ifrån att alla barn föds med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Barnen ses som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, liksom att se på olikhet som ett viktigt värde. 

En bärande idé är att utveckla barnens uttrycksmöjligheter och erbjuda tillfällen där barnet kan använda sin fantasi. Barnets lekfulla förundran tar vi tillvara genom att pedagogerna ser sig själva som medforskare i livets alla delar som är nya för barnet. 

Inom Montessoripedagogiken är grundtanken att barnen i perioder har en stark vilja att lära sig och de perioderna tar vi vara på. Vi uppmuntrar barnen till lek och samarbete.

Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll i båda enheterna.

"Barnen ses som kompetenta och viktiga samhällsmedborgare värda att lyssna på"


 

Inlärningsmiljö
 

Det är viktigt för oss att miljön är välkomnande för barnet. Miljön är anpassad efter barnets behov och vilja att lära sig. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng samt vid Gallträsk att skida samt att få öva sig på skridsko på de närbelägna skridskoplanerna, Smedsplanen (Lyan), Sahara (Grytet)

Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt.Vårt mål är att barnen ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva.

I all verksamhet jobbar vi även aktivt med metoder för att stimulera språklig utveckling. Vi har förmånen att ha en egen timanställd talterapeut som är en dag varannan vecka i respektive enhet.

Barnens delaktighet är viktig både då vi planerar och då vi genomför vår verksamhet.