Vår verksamhet
 

Stiftelsen Bensows stadgeenliga verksamhetsidé är att följa stiftarnas riktlinjer om upprätthållande av allmännyttig verksamhet som riktar sig till barn i socialt utsatta situationer. 

Vår huvudsakliga uppgift är att verka för alla barns trygga uppväxtvillkor i hela Svenskfinland. Vi strävar efter att utsatta barn skall få rätt stöd i ett tillräckligt tidigt skede.

 

Barnskyddsverksamhet
 

Stiftelsens verksamhet har, i enlighet med samhällsutvecklingen och revidering av Barnskydds- och Socialvårdslagarna, skiftat från att vara korrigerande barnskydd i form av barnhem, till att fokusera mera på förebyggande arbete. Varje omhändertagning innebär en stor omvälvning för det individuella barnet. Stifteslen prioriterar projekt som har som mål att undvika att så sker. Tyvärr är ett omhändertagande, och placering av barn utanför hemmet, ibland nödvändigt. Då är en placering av barn i familjehem det bästa alternativet för barnet. Vi jobbar därför målmedvetet för att utveckla och stärka familjehemsverksamheten i Finland, samt att öka kunskapen omkring placerade barns särksilt utsatta läge.  

Våra övriga fokusomården inom det förebyggande barnskyddsarbetet:

  • olika projekt med syfte att trygga utsatta barns uppväxtvillkor.

  • beviljande av bidrag till och samarbete med etablerade barnskyddsaktörer

  • komptensstärkande fortbildning för professionella som möter barn.

  • lägerverksamhet

  • Småbarnspedagogik

Vi jobbar aktivt för att barns rättigheter enligt FN:s Barnkonvention ska bli verklighet för alla barn i Finland.
 

Småbarnspedagogik
 

Stiftelsen Bensow har bedrivit daghemsverksamhet sedan 1982. Idag bedrivs den småbarnspdagogiska verksamheten av ett aktiebolag Lyan ab med plats för över 70 barn i åldern 1-6 år, fördelade på två enheter Lyan och Grytet. Lyan erbjuder en trygg plats för barnen i en naturnära miljö. 

Lyan strävar ständigt till att upprätthålla och utveckla en kvalitativ småbarnspedagogik. Det gör man genom att ha sakkunnig och behörig personal som arbetar utgående från ett barn- och familjefokuserat arbettssätt. Personalen erbjuds regelbundet fortbildning och föräldrarna engageras i verksamheten genom olika evenemang med och utan barn.