Föreläsare 2023

 


 

                                                                                                                                                     

Barnombudsman Elina Pekkarinen

Elina Pekkarinen, docent i socialt arbete, leder sedan 2019 den självständiga och oberoende statliga myndigheten,  Barnombudsmannens byrå, som främjar tillgodoseendet av barnets bästa och rättigheter.

Barnombudsmannen bevakar och säkerställer att barns rättigheter beaktas i lagstiftning och beslutsfattande, samt rapporterar årligen till statsrådet om hur barn och unga mår och om hur deras rättigheter genomförs.

Elina är en aktiv intressebevakare och tar ofta ställning till aktuella samhälleliga frågor där hon lyfter upp barnperspektiv och olika aspekter av barns rättigheter och hur de påverkas. 

                          

 

 

 

Marie Lundin Karphammar
 

är barnrättsjurist och arbetar på SKR (Sveriges kommuner och regioner) och har som uppdrag att stödja Sveriges kommuner och regioner att implementera barnkonventionen. Uppdraget innebär bl.a. utbildning, handledning, nätverksarbete och framtagande av stödmaterial. Hon har tidigare erfarenhet att använda barnkonventionen i olika roller inom familjerätt, socialtjänst, skola samt i övergripande frågor i kommun.

Vidare har hon länge utbildat och handlett i barnrätt för bl.a. SKR, UNICEF, Save the Children och Lunds universitet. Hon är författare till boken Implementering av barnkonventionen – med hjärta och hjärna, Studentlitteratur, 2019.  

 

Tom Pakkanen


Tom är klinisk rättspsykolog och filosofie doktor. Han har närapå tjugo års erfarenhet av att arbeta med barn och unga. Hans arbete har innefattat bemötande, hörande och stödande av barn både inom vården och i rättsliga processer.

Nyligen var han del av en expertgrupp, som för Institutet för hälsa och välfärd gjorde upp en guide, bland annat för hur barns åsikt bör utredas i vårdnadskonflikter på ett evidensbaserat sätt.

 

 

 

 


 
 

Olga Persson

Olga Persson är ordförande för riksförbundet Unizon. Hon har ägnat större delen av sitt liv åt att arbeta inom kvinnojoursrörelsen för ett jämställt samhälle fritt från våld. Med sin gedigna kunskap och mångåriga erfarenhet är Olga Persson en av Sveriges främsta experter och ledare i arbetet mot mäns våld mot kvinnor och barn.

Om Unizon
Unizon är riksförbund för 140 idéburna och icke-vinstdrivna kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Alla jourer finns samlade på unizonjourer.se

 

 

 

  

Pia Graniittiaho


Pia är enhetschef på Barnavårdsföreningen, sakkunnig inom barn- och familjearbete. Hon leder arbetet för ett stärkt föräldraskap med fokus på separation och bonusfamiljer. Hon har jobbat för föreningen i tolv år och lyfter i sitt arbete speciellt fram betydelsen av ett fungerande föräldrasamarbete efter separation och i samband med bonusfamilj.

Pia vill sätta barnets behov i centrum och erbjuda familjer och professionella verktyg för att stödja barn också i utmanande livssituationer.

Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta barnskyddsorganisation och har jobbat för en bättre barndom sedan 1893. I år firar Barnavårdsföreningen sitt 130-årsjubileum. 

 

 


 

 

Erica Lindberg


Erica arbetar som implementeringsrådgivare åt det danska företaget Samarbete efter skilsmässa. Hon är leg. socialarbetare i Finland med vidareutbildningar i bland annat samarbetssamtal och vårdnadstvister.

Under närmare 20 år har Erica arbetat med familjerättsliga ärenden i Sverige som familjerättssekreterare och som utredare åt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.  Erica har ett intresse för utvecklingsarbete och digitalisering av sociala tjänster.

I rollen som implementeringsrådgivare stöttar hon professionella i Sverige och på Åland i hur de kan använda SES digitala verktyg. Erica har också varit med i utvecklingsarbetet av det digitala stödet SES NXT för barn och unga med separerade föräldrar.

 

 

 

Linnea Strandell


Linnea Strandell är före detta elitidrottare och numera psykolog (utbildad vid Göteborgs och Köpenhamns universitet). Hon har tidigare arbetat med barn och familjer på utrednings- och behandlingshem i Sverige.

I det danska företaget SES (Samarbete efter Skilsmässa) vägleder Linnea svenska kommuner vid införandet av digitala tjänster i sin roll som psykolog och strategisk rådgivare. Därtill, har Linnea arbetat aktivt med utvecklingen av den svenska versionen av SES NXT där hon haft ett särskilt fokus på barns rättigheter och den teoretiska kopplingen till bland annat systemisk terapi och narrativ terapi.


 

 

 

Pia Sundell

Pia är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Barnavårdsföreningen är Finlands äldsta svenskspråkiga barnskyddsorganisation. Pia är expert i frågor som berör barnets rättigheter, barn- och familjepolitik och ledarskap. Dessutom har hon både nationella och internationella förtroendeuppdrag såsom styrelsemedlem för Soste, Centralförbundet för barnskydd och viceordförande för Eurohealthnet. 

Pia brinner för ett barnvänligt samhälle. Hon har sagt att hon vill förändra världen.  

 

 

 

                                                                                                                                    

       

         

   

 

Maria Stoor-Grenner


Både Maria och Jennie (bild nedanför) jobbar som sakkunniga inom Folkhälsans mobbningsförebyggande arbete inom småbarnspedagogiken. I sitt arbete utbildar de pedagoger och utvecklar metoder och material i trygghetsfrämjande frågor.

 

Daghemmet är en viktig plats för att tillgodose barnets rättigheter. Därför behöver pedagoger, vårdnadshavare och barn ha kännedom om vad rättigheterna innebär och hur man tillsammans med barnen på daghemmet kan arbeta kring dessa.

Folkhälsan har med finansiering från BMR stiftelse, tillsammans med olika sakkunniga på Folkhälsan och i andra organisationer, skapat en digital plattform innehållande korta filmer, texter, reflektionsfrågor och övningar som ger en förståelse för hur man kan göra barnkonventionen levande i den dagliga verksamheten på daghemmet.

                       


Jennie Stolzmann-Frankenhaeuser   

Se presentation ovan.                                               

 

 

    

 

 

 

 


 

 

 

Maria Sundblom Lindberg
 

Maria är psykoterapeut, präst och publicist i TV, radio och tidningar - som kanske brinner för mycket för barns trygghet och kvinnohälsa. 

Maria jobbar outtröttligt för att knäcka koden för ett modernt familjeliv och nyfamiljers utmaningar står henne särskilt nära.

Tillit och hopp är Marias favoritord i det svenska språket och i hennes arbete.