PROGRAM


I all vår verksamhet vill vi erbjuda trygga rum:


Under barnrättsdagarna uppmanar vi alla att möta nya teman, ny information och nya människor med öppet sinne. Vi strävar efter att lyssna på varandra, dela med oss av erfarenheter och föra en respektfull dialog.

Om du upplever osakligt bemötande under vårt evenemang ber vi att du berättar om det för oss som arrangerar seminariet (Ellen Holmström, Stiftelsen Bensow, ellen.holmstrom@bensow.fi eller 040-755 8087).

 

Tisdag 21.11


9:30-10:00
Morgonkaffe

10:00-10:15
Arrangörernas introduktion och välkomsthälsning till barnrättsdagarna
Maj Estlander, Verksamhetschef, Stiftelsen Bensows                                   
förebyggande barnskydd och Birgitta Forsström, VD, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

10:15-11:00
Barns rätt till trygghet i vardagen
Barnombudsman Elina Pekkarinen

11:20-12:15
Barnkonventionen i teori och praktik
Vad innebär det att barnkonventionen är juridiskt förpliktande? Hur kan bedömningar av barnets bästa och barnets delaktighet tydliggöras genom ett barnrättsperspektiv inom familjerätt, barnavård och skola gällande enskilda barn samt i frågor som berör grupper av barn? Konkreta exempel presenteras om hur barnsynen och barnrättsperspektivet utvecklats i praktiken i Sverige.
Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist, Sveriges kommuner och regioner.    

12:15-13:15
Lunch

13:15-14:10
Hur kan vi förverkliga barnets rätt att bli hörd i vårdnadskonflikter?
Forskning ger oss verktyg för att bereda tillfälle för barn att bli hörda och komma så nära barnets egen åsikt som möjligt. Verktygen hjälper oss att ställa frågor till barn på ett sätt som de kan förstå och minimera risken för suggestion. Verktygen hjälper oss också placera barnets berättelse i ett större kontext och undvika felkällor och tankefel som lätt uppstår i dessa komplexa och känsloväckande fall.
Tom Pakkanen, klinisk rättspsykolog och filosofie doktor.

14:10-14:30
Kaffepaus

14:30-15.20
Att lyssna till barnet i en bonusfamilj  
I en bonusfamilj kan det lätt bli fokus på de vuxna och deras relationer, men i familjen ingår alltid minst ett barn som också försöker hitta sin plats i den nya familjekonstellationen. Bonusfamiljen kan innebära en stor omställning för barnet. Hur kan du som proffs stödja de vuxna i en bonusfamilj att se situationen från barnets perspektiv? Hur påverkar förändringarna barnet? Hur vet du vad som är bäst för barnet?  
Pia Graniittiaho, enhetschef, Barnavårdsförningen

15:40-16:30
Brinn, men inte upp! 
En föreläsning om utmattning och välmående i en utsatt bransch. Ett samtal om gränser och självkännedom men framförallt en diskussion kring hur man lever ett hållbart liv. Som professionell måste man orka för att kunna hjälpa.
Maria Sundblom Lindberg, psykoterapeut, präst och publicist

16:30-18:00
Utnämnande av Årets barnrättshjälte och kvällsmingel
 

 

Onsdag 22.11.


8:30-9:00
Morgonkaffe

9:00-9:10 
Välkommen
Maj Estlander, verksamhetschef, Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet

9:10-9:30
Stöd till både barn och föräldrar vid skilsmässa tryggar hela familjens välmående
Pia Sundell, verksamhetsledare, Barnavårdsföreningen

9:35-10.25
Umgänge - för barnets bästa?
När vårdnad, boende och umgänge ska avgöras ska principen om barnets bästa gälla. Ändå tvingas tusentals barn till umgänge med en förälder de med rätta är rädda för. Till och med barn som bor med sina mammor på kvinnojourernas skyddade boenden tvingas till umgänge, med pappa som är själva anledningen att de behöver leva skyddat. Vad krävs för att vi på riktigt ska skydda barnen och se till barnets bästa?
Olga Persson, förbundsordförande, Unizon, Sverige.


10.45-11:40
Hur stöda föräldrasamarbete med barnet i fokus?
En separation innebär att parrelationen upphör, men relationen mellan föräldrarna fortsätter. Ett gott föräldrasamarbete efter separation är en skyddande faktor för barnets hälsa och utveckling. Hur kan du som proffs stödja föräldrar att samarbeta även när förutsättningarna för samarbetet varierar? Hur kan du hjälpa föräldrar att sätta barnets behov i centrum och fokusera på barnets välbefinnande efter en separation?  
Pia Graniittiaho, enhetschef, Barnavårdsföreningen


11:45-12.45
Lunch

12.45-13.40
SES – digitala interventioner för separerade föräldrar och deras barn
Presentation av SES, Samarbete efter separation, ett digitalt interaktivt verktyg som kan hjälpa föräldrar och barn att hantera den livskris som skilsmässa eller separation ofta innebär. SES är evidensbaserat, utarbetat och utvärderat av forskare vid Köpenhamns universitet
Erica Lindberg, socialarbetare och Linnea Strandell, psykolog, från det danska företaget SES

13.40-14.00
Kaffepaus

14:00-14:40
Har du koll på barnets rättigheter?
Daghemmet är en viktig plats för att tillgodose barnets rättigheter, därför behöver pedagoger, vårdnadshavare och barn ha kännedom om vad rättigheterna innebär och hur man tillsammans i daghemmet kan arbeta kring dessa. Folkhälsan har i samarbete med andra, utvecklat en digital plattform innehållande korta filmer, texter, reflektionsfrågor och övningar som ger en förståelse för hur man kan göra barnkonventionen levande i den dagliga verksamheten på daghemmet.
Jennie Stolzmann-Frankenhauser och Maria Stoor-Grenner är båda sakkunniga inom mobbningsförebyggande arbete bland småbarn, Folkhälsan.

14:45-15.00
Sammanfattning och avslutande ord.
Maj Estlander, verksamhetschef, Stiftelsen Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet

 

 

Programmet förverkligas i samarbete med: