Våra föreläsare på Barnrättsdagen 20.11.2019

 

Therése Jarland

 

 

Hur är det att växa upp i en familj där en förälder dricker för mycket - vad önskar barn av oss vuxna?

Therése är uppvuxen med en alkoholiserad och bioplär mamma.

Hon har tillsammans med sin vän Denise Madsen startat Organisationen Maskrosbarn i Sverige. De drevs av en ilska över att barn och unga med deras erfarenheter inte upptäcks och/eller får något stöd.

Idag är Maskrosbarn en av Sveriges största barnrättsorganisationer som erbjuder stöd till unga som växer upp med en förälder som dricker för mycket och/eller är psykiskt sjuk. Förutom direkt stödarbete, för de fram barns perspektiv gentemot myndigheter och beslutsfattare.

Alla som jobbar på Maskrosbarn har egen erfarenhet av att växa upp med en förälders sjukdom. Det gör att de förmedlar barns och ungas egna tankar om vilket stöd de önskar av vuxna, lärare, myndigheter på ett övertygande sätt.

 

Lotta Borg Skoglund

 

Vikten av tidig upptäckt och rätt insatser vid neuropsykiatrisk sårbarhet

Lotta Borg Skoglund är specialist i allmänmedicin och psykiatri och överläkare vid SMART Psykiatri, specialiserad inom utredning och behandling av neuropsykiatriska diagnoser som till exempel ADHD och autismspektrumproblematik hos barn, ungdomar och vuxna.

Lotta har lång erfarenhet av utredning och behandling av ungdomar och vuxna med skadligt bruk och beroende av alkohol och droger. Hon har arbetat många år på Maria Ungdom i Stockholm där hon varit med och drivit Livsstilsmottagningen, för tidig upptäckt och prevention av skadligt bruk av alkohol och narkotika hos unga mellan 18-26 år.

Lotta är forskare på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet och disputerade 2015 med en doktorsavhandling på ADHD och beroendetillstånd. Hennes aktuella forskningsområden rör preventiva insatser för psykisk ohälsa och skadligt bruk och beroende, samsjukligheten mellan ADHD, beroendeproblematik och emotionell instabilitet, med fokus på bakomliggande gemensamma miljömässiga och ärftliga riskfaktorer.

Lotta är tillsammans med psykologen Liria Ortiz författare till boken ”Lyssnar din tonåring” och våren 2020 kommer hennes bok om ADHD hos flickor och kvinnor ”Från duktig flicka till utbränd kvinna”  ut på Natur och Kultur.

 

Kristian Wahlbeck

 

Hur kan vi trygga barns psykiska hälsa?

Kristian Wahlbeck är docent i psykiatri och utvecklingsdirektör på MIELI Psykisk hälsa Finland r.f.   

Påverkansarbete har drivit och inspirerat Kristian i hans arbete. Hans forskningsarbete har kunnat påvisa att det finns en korrelation mellan mental hälsa och livslängd. Beslutsfattare måste förstå att hälsovårdens framtida utmaningar inom hälsovården hänger ihop med psykosociala problem och att de går att förebygga genom rätta och evidensbaserade beslut. Genom sitt arbete vill Kristian jobba för att minska på ojämlikheten mellan människor samt minska stigmatisering gällande mental ohälsa.

Med anledning av detta har vi all orsak att satsa på förebyggande arbete redan i en tidig åler. Det talas idag mycket om barns och ungas växande psykiska illamående, men vad är psykisk hälsa?  Vilka faktorer inverkar på barns psykiska utveckling och hur kan vi vuxna och professionella stärka barns psykiska hälsa och utveckling?

Kristian talar utgående ifrån barnperspektivet i utsatta familjer.

 

Helena Ewalds

 

Våld i familjen, hur mår barnen?

Helena är enhetschef vid avdelningen för statens tjänster med ansvar för den nationella skyddshemsverksamheten, Thl. Helena har länge jobbat för förebyggande av våld i nära relationer. Familjevåld är ett välfärdsproblem i Finland som måste åtgärdas. Vi borde bli bättre på att ta våld till tals inom social- och hälsovården.

Barn som växer upp med våld i familjen påverkas, oberoende av om de utsätts för direkt eller indirekt våld. Helena berättar under dagen om barnens situation i dessa familjer.

 

Petra Kouvonen

 

Betydelsen av tillgång till tidiga insatser för barns psykosociala utveckling – en presentation av preliminära resultat från en samnordisk kartläggning ”First 1000 Days”. 

Petra Kouvonen är pol.dr. och utvecklingsdirektör på Självständighetsjubileets barnstiftelse, ITLA. ITLA jobbar för att stöda välbefinnande och jämlikhet bland barn och barnfamiljer i Finland. Genom effektiva arbetsmetoder, tidiga insatser och kunskap kan man förebygga ojämlikhet och garantera lika förutsättningar för alla barn.

Petra Kouvonen jobbar inom ITLA för Tidigt stöd-teamet vars uppgift är att följa och dokumentera implementeringen av evidensbaserade metoder för främjande av barns uppväxtförhållanden.

Arbetet kommer att resultera i en nätbaserad implementeringsguide till stöd för myndighetsledning och beslutsfattande på olika nivåer. Guiden kommer förhoppningsvis att kunna påverka barns uppväxtförhållanden effektivt i många år efter att verksamheten påbörjats.

Petra är särskilt intresserad av det rättssociologiska området, där hon under de senaste åren speciellt engagerat sig i förverkligandet av Barnkonventionen för att garantera lika rättigheter för barn med olika bakgrund och uppväxtvillkor och vars omsorg förverkligas genom olika uppdragsgivare.                 

Våra experter i Diskussionspanelen
 

Som avslutning på dagen har du möjlighet att ställa frågor till några av våra experter. Har du frågor gällande dina egna påverkningsmöjligheter, ditt ansvar vs. lagstiftning eller organisation, utvecklingsmöjligheter, utmaningar m.m.? Nu har du chansen att ställa dem. 

I vår expertpanel ingår de ovan presenterade Kristian Wahlbeck, Therése Jarland och Petra Kouvonen. Förutom dem ingår även Riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi; Verksamhetsledare Pia Sundell, Barnavårdsföreningen; erfarenhetsexpert Liselott Ekström; samt Emilie Jäntti, ordförande för Finlandssvenska Skolungdoms Förbund i panelen.