När:                14-15.11.2022 (man kan anmäla sig till enbart en dag men för att få hela
                        kontexten rekommenderas att man deltar i båda).
 
Var:                 G-18 i Helsingfors

För vem?       
Alla som jobbar med och för barn inom bildning, social- och hälsovårdsbranschen samt övriga
                        intresserade.

Avgift:            Gratis. (inkl. lunch och kvällsmingel).

Program:        Se länk: Bekanta dig med årets PROGRAM

Anmälan:        Anmäl dig via denna länk --> Senast 7.11.2022

Logi:               Se länk: På egen bekostnad med möjlighet till sponsorering. Se här för mera INFO. 

Utställare:      Har ni en verksamhet som stöder barns uppväxtvillkor, kom med och ge den synlighet!
                        Anmälning senast 7.11.2022 till maj.estlander@bensow.fi

Föreläsare:     Se länkBekanta dig med våra sakkunniga föreläsare här.


Stiftelsen Bensow ordnar i år den Finlandssvenska Barnrättsdagen för femte året i rad. På grund av det viktiga och högaktuella temat som fokuserar på hur vi kan trygga barns rätt till psykisk hälsa, ordnar vi två hela seminariedagar. Våra medarrangörer och -finansiärer Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr och Mieli Psykisk hälsa Finland r.f. har bidragit till att förverkliga årets utvidgade evenemang. Övriga samarbetsparter är Barnavårdsföreningen, Psykosocialaförbundet r.f., Niilo Mäki Institutet och FSKC.

Syftet med barnrättsdagarna är att uppmärksamma barns rättigheter under den internationella barnrättsveckan, samt att ge professionella som jobbar med barn bekräftelse, kunskap och verktyg som stöder dem att i sin arbetsvardag jobba för förverkligande av barnets rättigheter. Vad kan jag som enskild yrkesmänniska göra för att främja barns rättigheter och förebygga psykiskt illamående?

Vi hör hela tiden alarmerande rapporter om det växande psykiska illamåendet hos barn och unga samt även vuxna, som i egenskap av föräldrar har en stor inverkan på barnets välfärd och mående. Vad beror det här på och vad skall vi göra för att i ett tidigt skede förebygga psykisk ohälsa?

Barn har rätt till bästa uppnåeliga hälsa och rätt till utveckling. FN:s Barnrättskommitté har i en tilläggskommentar specificerat att detta även innefattar förebyggande åtgärder. Barnkonventionen slår därtill fast att medlemsstaterna skall förverkliga barnets rättigheter med alla tillbudsstående medel.

Vi inleder barnrättsveckan 14-15.11.2022 med ett digert program med många sakkunniga experter. I år har vi velat förmedla konkreta arbetsmetoder som främjar barns psykiska hälsa. En workshop handlar om hur du som professionell kan hantera din egen mentala och emotionella belastning. För att orka stöda andra måste man också må bra själv. 

Framför allt är detta en arena där alla vi som jobbar med och för barn kan samlas på svenska, komma bort från våra vardagsbestyr för att stanna upp och reflektera över syftet och meningen med våra jobb. Det skall också vara en glad fest där vi får fira hur långt vi kommit i förverkligandet av barns rättigheter i Finland.


Vi välkomnar organisationer, som jobbar med att främja barns uppväxtvillkor, att ställa ut sin verksamhet så att deltagarna får bekanta sig med olika stödformer för barn och familjer. Vi vill främja att fina och ändamålsenliga verksamhetsformer och praxis når ut till sin målgrupp (Obs. Utställning kräver förhandsanmälan). 

 

                  

                                              

 

För underhållning under årets kvällsmingel står: