Bensows förebyggande barnskyddsverksamhet
 

Stiftelsen Bensows stadgeenliga ändamål är att stöda socialt utsatta barn. Instiftarna, makarna Sigrid och Wilhelm Bensow startade ett barnhem för 12 barn år 1917. De drevs av en stark vilja att göra en bestående insats för värnlösa barn. Barnhemmet levde vidare i 95 år. Stiftelsen Bensows barnhem Granhyddan sr grundades 1918. 

Idag fungerar Stiftelsen Bensow som en barnrättsorganisation som förverkligar sin stadgeenliga uppgift genom att bedriva allmännyttig förebyggande barnskyddsverksamhet till förmån för socialt utsatta barn. All vår verksamhet utgår ifrån ett barnperspektiv med betoning på förebyggande arbete. Vi jobbar i enlighet med Barnkonventionen och som intressebevakare för barns rättigheter.

Syftet med verksamheten är att trygga finlandssvenska barns uppväxtvillkor i ett tillräckligt tidigt skede och förebygga marginalisering och generationsöverskridande social utsatthet. Detta skall ske genom stödformer riktade direkt till barn, kompetensstärkande verksamhet riktad till professionella som möter barn i arbetet, påverkansarbete och lägerverksamhet. Stiftelsen ger därtill, sedan 1982, ett antal Grankullabarn möjlighet att få en trygg och jämlik start i livet genom en kvalitativt god småbarnspedagogik i Daghemmet Lyan Ab.

Eftersom en stor andel barn som far illa och som är klienter inom barnskyddet, är barn som växer upp som anhöriga till en beroende- eller psykiskt sjuk förälder, jobbar Stiftelsen idag med särskilt riktat fokus på målgruppen.

Var fjärde finländare uppger sig ha lidit av en förälders drickande under sin uppväxt. En sådan uppväxt kan ha allvarliga konsekvenser för barns utveckling, hälsa och välfärd. Vi jobbar för att bryta stigmat och sänka tröskeln för anhöriga barn att få hjälp i tid.

 

Trygga uppväxtvillkor för alla barn